De onuitsprekelijke zoetheid van het gelukzalige leven, het lezen zoekt het, de meditatie vindt het, het gebed vraagt het, de contemplatie smaakt het.


Guigo de Kartuizer, De ladder van het Paradijs.

Catechese over het ontvangen van de Geestelijke Communie

De Geestelijke communie, wat is dat?

Catechese voor vandaag

Wat kan ons tegenhouden om de Heilige Commuie te ontvangen?

De geestelijke communie verliezen we doorgaans uit het oog. Vele catholieke gedoopten weten niet eens wat dit eigenlijk is. Als ze 's zondags naar de mis gaan, gaan ze wel te communie als de priester het heilig Sacrament uitreikt aan de gelovigen. Maar buiten het feit dat ze naar voor gaan aanschuiven om op hun beurt het lichaam van Christus in ontvangst te nemen en te consumeren, staan ze meestal niet echt stil bij de eigenlijke diepere betekenis daarvan.

Weinigen nemen eens de tijd om te zien of ze wel zuiver genoeg zijn om de Heer in hun leven te ontvangen, en Hem op die manier geen oneer aandoen om Hem in een onzuivere staat te ontvangen.

En wat ons echt kan tegenhouden om waardig, en dus werkelijk de heilige Communie te ontvangen, is een zuivere levenswandel en een zuiver geweten, alsook een stilstaan bij wie wij ontvangen en waarom Hij zich zo radikaal aan ons geeft.

In de tekst die hier volgt van Willem van Saint-Thierry over de Geestelijke Communie krijgen we een mooi en toch beknopt overzicht van wat de geestelijk communie eigenlijk betekent. We willen daarnaast eveneens een passage van de 1e Korinthiersbrief leggen waaraan Willem van Saint-Thierry zich zeker heeft geïnspireerd in de passage die we straks van hem gaan lezen.

Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker van de Heer drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en bloed des Heren. Wij moeten onszelf onderzoeken, voor we van het brood eten en uit de beker drinken. Wie eet en drinkt zonder het lichaam te onderkennen, eet en drinkt zijn eigen vonnis. (1 Kor. 11, 26-29)

Jullie zullen merken dat Willem de eerste vers van de passage van Sint-Paulus in de tegenovergestelde zin eveneens interpreteert, namelijk dat we steeds op welke plaats en op welk moment ook deze geestelijke communie kunnen ontvangen als we Jezus' dood gedenken. Maar eveneens dat we de Heer niet volwaardig ontvangen in de Eucharistieviering zonder die geestelijke communie.

Willem is uit onze streken afkomstig, maar in Frankrijk verzeild geraakt en bekend geworden als Abt van de Abdij van Saint-Thierry in de Marne. Hij wordt in de ondertitel van een werk van de Jezuïet en professor Paul Verdeyen de "Eerste mysticus van de Lage Landen" genoemd. Over zijn afkomst, jeugd en opvoeding is zeer weinig bekend. We lezen wel dat hij werd geboren 'apud Leonium', in de omgeving van Luik. Hij was zeer goed bevriend met Sint-Bernardus van Clairvaux, van wie hij eveneens zijn biograaf was. Hij was theoloog en mystieker, en (na een vijftiental jaar Abt te zijn van de Abdij van Saint-Thierry) trad hij in als gewone monnik in de Abdij van Signy dat tot de hervorming van de Cistercienzers behoorde. Het stukje dat hierna volgt is genomen uit de brief van Willem van Saint-Thierry aan de kartuizers van de Mont-Dieu, een klooster eveneens in de Franse Ardennen.


De gulden brief van Willem van Saint-Thierry over de Geestelijke Communie

(Par. 115) Ieder die een zintuig voor Christus heeft weet zelf hoe voordelig het is voor de christelijke vroomheid, hoe het een dienaar Gods, een dienaar van de Christus-redder betaamt en hoe nuttig het voor hem is om, al was het maar ééns per dag, met aandacht de weldaden van zijn verlossend lijden te overdenken, teneinde ze smakend in het bewustzijn te genieten en ze betrouwvol in het geheugen te prenten. Dit heet een spiritueel nuttigen van het lichaam van de Heer en een drinken van zijn bloed tot gedachtenis aan hem. Hij toch gaf aan al wie in hem gelooft het voorschrift: 'Doe dit tot mijn gedachtenis' (Lc. 22,19; 1Kor. 11,24).
(Par. 116) Het moge wat dat betreft voor allen duidelijk zijn hoe onvroom de mens is die Gods goedheid vergeet, om de term 'zonde van ongehoorzaamheid' nog maar niet te gebruiken. Het is even laakbaar als het vergeten van een afwezige vriend die voor ons nochtans een of ander herinneringsteken naliet.
(Par. 117) Deze heilige en eerbiedwaardige gedachtenis van het mysterie kunnen weliswaar slechts weinigen op passende wijze, plaats en tijd vieren, zij namelijk aan wie dit dienstwerk is toevertrouwd. Maar de realiteit van het mysterie kan in elke tijd, op elke plaats van Gods rijk en op de wijze die werd overgeleverd gevierd worden. Ze kan met gevoelens van erkentelijkheid en vroomheid aangeraakt en zich heilvol toegeëigend worden door allen die dit willen. Tot hen immers is gezegd: 'Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, het volk dat werd aangeworven om de kracht van hem die u uit de duisternis riep naar zijn wonderbaar licht af te kondigen' (1Petr. 2,9; Ex. 19,6).
(Par. 118) Want hij die waardig is, ontvangt het sacrament ten leven, terwijl de onwaardige het kan profaneren tot zijn dood en veroordeling (1Kor. 11, 29). Maar de realiteit van het sacrament kan niemand deelachtig worden die er niet waardig en bekwaam voor is. Het sacrament zonder de realiteit ervan brengt dood voor wie het nuttigt. De realiteit echter van het sacrament brengt, zelfs zonder het sacrament, eeuwig leven voor wie het ontvangt.
(Par. 119) Voor wie wil, ja echt wil, is deze realiteit elk uur van de dag en de nacht aanwezig. Telkens als je in gedachten aanwezig bent bij hem die voor jou geleden heeft (1Petr. 2,21) en je gemoed teder en trouw verwijlt bij die daad van hem, eet je zijn lichaam en drink je zijn bloed. Zolang je in hem blijft door de liefde en Hij in jou door zijn heiligende en rechtvaardigende werking, word je gerekend tot zijn lichaam, en tot één van zijn ledematen.

Willem van Saint-Thierry, De gulden brief, Paragraaf 115-119.


Gebeden om geestelijk de communie te ontvangen

Als je de heilige Eucharistie volgt via de radio, televisie of internet, worden volgende gebeden aangeraden om te bidden tijdens dat de priester en de aanwezige gelovigen te communie gaan.Ende hier-ave comt ongheduer van minnen. Want dat uutvloyende gherinen Gods stoect ongheduer, ende eyscht ons werc, dat es : dat wij minnen die ewighe Minne. _-oOo-_ En hiervan komt het onstuimig ongeduld van minne. Het uitvloeiende aanroeren Gods verwekt ongedurigheid en vordert van ons werkzaamheid, nl. dat wij de eeuwige Minne beminnen.

Jan van Ruusbroec, VANDEN BLINCKENDEN STEEN, p.32, v13-16.

Hartelijk dank voor het bezoek aan onze webstek !

Wie het apostolaat van de vereniging op prijs stelt en wil steunen,
kan dit via een storting op haar bankrekening: BE63 0018 9649 6308

Onze website maakt geen gebruik van cookies, wij willen geen inbreuk doen op uw privacy.