De onuitsprekelijke zoetheid van het gelukzalige leven, het lezen zoekt het, de meditatie vindt het, het gebed vraagt het, de contemplatie smaakt het.


Guigo de Kartuizer, De ladder van het Paradijs.

Aanbod van meerdaagse sessies over mystieke literatuur

Aanbod van meerdaagse sessies te Sint-Genesius-Rode in O.L.Vr. van de Gerechtigheid

Intrigeren die mystiekers je, maar kan je niet goed begrijpen wat ze echt te zeggen hebben ?

Mystieke lectuur is niet mysterieus, maar wel heel rijk en verkwikkend. Deze sessies willen eenieder die interesse heeft helpen om thuis te komen in de rijke schat aan christelijke spirituele literatuur !Een mystieker van bij ons

Een kennismaking met Jan van Ruusbroec de wonderbare

van vrijdagavond 28 tot zondag 30 oktober 2022

"Een mystieker van bij ons; een kennismaking met Jan van Ruusbroec de wonderbare" De zalige Jan van Ruusbroec, wordt niet voor niets de " Wonderbare " genoemd. Hij is iemand van bij ons, wiens invloed zich nog steeds verder uitbreidt. Niettegenstaande hij een heel bescheiden en nederig man was, en er helemaal niet op uit was om boeken uit te geven, blijven zijn geschriften nog steeds in andere talen vertaald te worden en bijft hij mensen boeien en inspireren.

Als kapelaan in de toenmalige Collegiale Kerk van Sint Goedele te Brussel, werd hij reeds opgemerkt als iemand die heel veel inzicht had op het vlak van onze menselijke roeping tot heiligheid en eenheid met God. Heel wat mensen vroegen hem raad, en na diepe spirituele gesprekken vroegen ze geregeld of hij zijn inzichten daarover niet op schrift wilde stellen zodat ze die achteraf zouden kunnen herlezen. Op die manier konden ze regelmatig de rijkdom en diepgang van die gesprekken steeds dieper in hun hart laten doordringen.

Hij vertrok uit Brussel met een aantal medestanders naar een kluizenarij in Groenendaal midden in het Zoniënwoud. Daar wilden ze zich nog beter toewijden aan dat grote werk van de geestelijke roeping van de mens. De kluizenarij werd vrij snel een Priorij, waar naast het eigen gebedsleven vooral aandacht ging naar het zich verdiepen in de rijke schat van spirituele geschriften die onze Kerk rijk was. Het kopiëren van deze teksten hielp hen onze christelijke traditie te (her)ontdekken en meteen verder toegankelijk te maken voor anderen.

Tijdens deze sessie – aan de rand van het Zoniënwoud, op amper vier kilometer van Groenendaal – laten we ons inspireren door enkele belangrijke stukken uit zijn werken. Daarbij willen we de deelnemers helpen ontdekken wat deze boeiende figuur ons vandaag nog kan leren over het plan dat God met ons mensen voorheeft.


Ruusbroec de wonderbare vertrok met een aantal medestanders naar een kluizenarij in Groenendaal midden in het Zoniënwoud. svgµ
Tarief (accommodatie, volpension, animatie) : 135€/pers (prijs onder voorbehoud)

Adress : Bosweidenlaan 9, 1640 Sint-Genesius-Rode

Voor alle informatie en reserveringen : info@ndjustice.be – 02 358 24 60" Groeien in geloof kan dat? "

Met mystieke teksten gaan we op verkenning

Nog te bepalen weekend eind 2022 of begin 2023

Heiligen en mystiekers van alle tijden zijn de ervaringsdeskundigen van een leven in eenheid en verbondenheid met God. Tijdens deze sessie willen we bij een heel aantal van onze heiligen, mystiekers en grote spirituele auteurs ons licht opsteken om beter inzicht te verwerven in de geloofsgroei waarover zij spreken.

Het laat niemand koud, zelfs al laat het gedrag van vele mensen daarover op het eerste zicht weinig van merken. De heftige reactie van een atheist, of de schijnbare onverschilligheid van mensen die door het leven afgestompt geraakt zijn, geven toch iets weer over het belang van ons geloof. Als we leven in harmonie met ons geloof, worden we regelmatig geïnterpelleerd door mensen met heel wat diepe geloofsvragen. Dat is dan wel zelden in grote groep, maar meestal in besloten kring, of zelfs onder vier ogen.

Tussen het twijfelend geloof in het begin, en het standvastig geloof dat bergen verzet, valt er een hele weg af te leggen.

Het is helemaal geen nieuw fenomeen. Sint Bernardus, Theresia van Avila, de zalige Jan van Ruusbroec en vele anderen werden eveneens met dergelijke vragen geconfronteerd. Hun geschriften getuigen daarover op heel wat plaatsen. Het antwoord op de ene vraag roept dan weer heel wat andere vragen op. Uiteindelijk moet een mens, zoals wanneer hij wil leren zwemmen, in het water springen en de theorie die hij hoorde in praktijk brengen. De theorie alleen geeft in het geheel geen voldoening. In de geschriften van heiligen en mystiekers, die door hun intieme eenheid en verbondenheid met God, vanuit eigen inzichten en ervaring spreken, krijgen we een heel frisse kijk op hoe het geloof kan groeien, en welke uitdagingen we op die weg kunnen tegenkomen.Tussen het twijfelend geloof in het begin en het standvastig geloof dat bergen verzet valt er een hele weg af te leggen. svgµEnde hier-ave comt ongheduer van minnen. Want dat uutvloyende gherinen Gods stoect ongheduer, ende eyscht ons werc, dat es : dat wij minnen die ewighe Minne. _-oOo-_ En hiervan komt het onstuimig ongeduld van minne. Het uitvloeiende aanroeren Gods verwekt ongedurigheid en vordert van ons werkzaamheid, nl. dat wij de eeuwige Minne beminnen.

Jan van Ruusbroec, VANDEN BLINCKENDEN STEEN, p.32, v13-16.

Onze website maakt geen gebruik van cookies, wij willen geen inbreuk doen op uw privacy.