De onuitsprekelijke zoetheid van het gelukzalige leven, het lezen zoekt het, de meditatie vindt het, het gebed vraagt het, de contemplatie smaakt het.


Guigo de Kartuizer, De ladder van het Paradijs.

Bij de Heiligen in de leer: over het innerlijk gebed

Bij de Heiligen in de leer: over het innerlijk gebed

Het huis versieren & Praten met Hem - Aflevering 4

Negenendertigste editie

Mystieke lectuur voor Radio Maria België

Je kan de uitzending via deze webpagina van Radio Maria herbeluisteren.
Je zal een keuze moeten maken voor een van de uitzendingen.
Op de pagina van je keuze vind je na een korte omschrijving onderaan op die pagina
de mogelijkheid om deze bijdrage via een podcast te herbeluisteren.


BIDDEN... bij de heiligen in de leer

Het huis versieren & Praten met Hem - Aflevering 4

Programma "Mystieke Lectuur" presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs voornamelijk over de intieme (gebeds)relatie met God; Pareltjes vanuit onze rijke schat aan Christelijke spirituele traditie.

Welkom beste luisteraars. In deze uitzending gaan we weer verder met de vraag wat ons gebed als christen is. Daarvoor gaan we liefst weer bij de Heiligen in de leer, of om het met meer hedendaagse woorden te zeggen: we gaan bij ervaringsdeskundigen ons licht opsteken. Zij kunnen vanuit hun ervaring ons het best inlichten over wat het gebed eigenlijk is. Om dat namelijk te doen, worden ze steeds geconfronteerd met de grote uidaging om het onzegbare afdoende onder woorden te brengen. Willen we door hen hierbij geholpen worden, dan moeten geduld hebben en aandachtig luisteren, of beter zelf, aandachtig lezen wat ze ons hebben nagelaten aan rijke christelijke spirituele lectuur. Het vraagt wel een hele toeleg, om zelf stilaan meer inzicht te krijgen in datgene dat ons verstand voor een groot stuk ver te boven gaat, maar het loont echt de moeite.

Het woordje heiligen wordt enerzijds gebruikt voor mensen die na hun dood werden heilig verklaard door de Kerk. Maar anderzijds kan het ook ruimer gebruikt worden. Sint-Paulus richt zich bijvoorbeeld in zijn brieven tot de heiligen van de gemeentes waarnaar hij de brieven schrijft. Dezen waren toen nog niet heilig verklaard en de meesten onder hen zijn ook nooit heilig verklaard geweest, maar de Apostel Paulus richt zich toch tot hen met deze aanspreektitel. We zijn namelijk allen geroepen tot de heiligheid! en in de mate dat we ons daar echt op willen toeleggen, geeft God ons daar dan ook de genade toe. Meer hoeft dat ook niet te zijn... want de Heiligheid zelf is een gave van God, die we louter op eigen krachten niet kunnen bekomen.

We vervolgen onze zoektocht dus naar wat een gebedsleven, en dus een relatie met God eigenlijk inhoudt. Het bidden staat namelijk centraal in een gezond Christelijk leven. Het is verbonden blijven met de bron van het leven, de adem van het leven inademen zodat zijn scheppend en herscheppend werk in en door ons mag gerealiseerd worden. Het is de diepe levensvreugde en -vrede vinden, of betergezegd bezitten, die voortvloeit uit een leven in verbondenheid met God. Deze diepe vrede en vreugde rust ons toe om vastberaden de wil van God de Vader voor ons leven aan te durven, waar die ons ook toe mag leiden.

Luisteren we nog even naar wat we uit vorige editie hebben meegekregen uit de Institutiones van Johannes Tauler:

Wat God boven al van ons verlangt, dat is dat terwijl we onze eigen wil volledig aan hem afstaan, we Hem alles laten doen wat Hem gelieft. Van daaruit vloeit de ware en blijvende vrede voort die we bezitten. Zonder dit, dient ons alles wat we aan God zeggen of alles wat God tot ons zegt tot niets of tot heel weinig, tot we kunnen zeggen naar het aanvoelen van de Apostel : Heer, wat wil Jij dat ik doe ? (Cf. Hnd 9, 6)

Een ander mooi beeld naast hetgene we vorige keer aanraakten om ons op het bidden goed voor te bereiden, nl. "Het op orde zetten van het huis", is "Het versieren van het huis".

De tekst waarover we straks zullen mediteren zal ook later nog van pas komen. Het is belangrijk dat we al onze tijd nemen om in deze teksten, die de bedoeling hebben ons bidden te voeden, binnen te treden. Misschien kan dit langzame tempo jullie ontmoedigen. Laat je echter rustig bij de hand nemen en leiden: binnenkort zal je je gewaar worden dat deze stapsgewijze leertijd je integendeel veel tijd heeft doen winnen, en dat het bidden je zo gewoon en noodzakelijk zal geworden zijn als de ademhaling of als het eten en drinken.

Wat God boven al van ons verlangt, dat is dat terwijl we onze eigen wil volledig aan Hem afstaan, we Hem alles laten doen wat Hem gelieft. Van daaruit vloeit de ware en blijvende vrede voort die we bezitten. Zonder dit, dient ons alles wat we aan God zeggen of alles wat God tot ons zegt tot niets of tot heel weinig, ... svgµ

Laten we proberen het belang van een goede voorbereiding op de ontmoeting met de Heer, beter leren verstaan:

Eenmaal dat het huis op orde staat, is de volgende stap dus het versieren ervan. Een gastvrij huis is geen leeg huis, maar een bemeubeld en mooi ingericht huis. Ons terugtrekken of ons bezinnen is geen afwezigheid van gedachten, maar het ordenen van onze gedachten. Beginnen met orde te zetten in onze gedachten zal namelijk de stap zijn voor vandaag, en het zal het begin zijn van de methode die in de derde stap reeds werd aangekondigd. Orde zetten, dat wil zeggen het terugdrijven van de zorgen die niets te maken hebben met ons gebed, en ons bezighouden met Diegene die daar is. Daarvoor beginnen we met ons een beeld te vormen of een voorstelling te maken van Hem die ons het leven gegeven heeft. God is onzichtbaar voor ons, maar Hij heeft een zichtbare vorm aangenomen in Jezus. Door ons Hem voor de geest te roepen, en ons Zijn woorden opnieuw tot ons te laten richten, wordt het Evangelie een bevoorrechte weg van het gebed.

Om te komen bij deze mensheid van God, zegt een sint Ignatius in zijn geestelijke oefeningen, een heilige Theresia van Avila in haar weg van de volmaaktheid of een sint Franciscus van Sales in zijn inleiding tot het vroom (of toegewijd) leven, om rustig een passage uit het Evangelie te beginnen lezen die we hebben gekozen omdat ze innerlijk tot ons spreekt, en ons goesting geeft om er meer van te vernemen. Dat zal de rol van de meditatie zijn op zich. We zullen het daarover verderop hebben in deze editie. Maar voor het ogenblik, na de tekst te hebben gelezen, zeggen deze meesters ons om een soort van innerlijk toneelstuk voor de geest te roepen, die ons in staat zal stellen om het te visualiseren en van daaruit beter te verstaan wat God ons wil zeggen in zijn Woord. Laten we hier Sint Franciscus van Sales volgen:

(Een maal in de tegenwoordigheid van God,) zal men het uitwendige of materiële van het mysterie voorstellen aan zijn verbeeldingsvermogen om te mediteren, en wel op een manier waarbij het precies reëel en effectief gebeurt in onze aanwezigheid. Bij voorbeeld: als je wil mediteren over onze gekruisigde Heer Jezus, verbeeld je jezelf op de Calvarieberg te zijn en dat je alles ziet dat er toen gebeurde en gezegd werd op de dag van zijn Passie. Of als je wil, want het is hetzelfde, je stelt jezelf voor dat op de plaats waar je je bevindt, de kruisiging van onze Heer Jezus plaatsvindt op de manier dat de evangelisten het beschrijven...
door middel van deze verbeelding, sluiten we onze geest op in het mysterie dat we willen overwegen, opdat die (verbeelding) niet eender waar naartoe loopt, net zoals men een vogel opsluit in een kooi, of zoals men een sperwer vast maakt aan zijn halster, zodat hij in bedwang blijft.

Dit komt uit de Inleiding op het devote Leven, II, 4 van Sint-Franciscus van Sales

Als je wil mediteren over onze gekruisigde Heer Jezus, ver- beeld je jezelf op de Calvarieberg te zijn en dat je alles ziet dat er toen gebeurde en gezegd werd op de dag van zijn Passie. Of... je stelt jezelf voor dat op de plaats waar je je bevindt, de kruisiging van onze Heer Jezus plaatsvindt op de manier dat de evangelisten het beschrijven... svgµ

Vast en zeker is het waarschijnlijk dat - wanneer we dat doen - heel wat ideeën naar boven zullen komen die verband houden met zaken die we gelezen hebben. Maar momenteel zoeken we daar niet verder op in te gaan dan het maken van deze voorstelling waaraan we onze meditatie op dat moment willen besteden.

Laten we nog even luisteren naar het eerste deeltje dat Sint-Franciscus van Sales ons op het hart drukt:

(Een maal in de tegenwoordigheid van God,) zal men het uitwendige of materiële van het mysterie voorstellen aan zijn verbeeldingsvermogen om te mediteren, en wel op een manier waarbij het precies reëel en effectief gebeurt in onze aanwezigheid. Bij voorbeeld: als je wil mediteren over onze gekruisigde Heer Jezus, verbeeld je jezelf op de Calvarieberg te zijn en dat je alles ziet dat er toen gebeurde en gezegd werd op de dag van zijn Passie.

Om te bezinnen stellen we nu als voorbeeld "De Boodschap van de Engel aan Maria" voor.

We gaan een kleine praktische oefening maken van deze etappe van het gebed met het relaas van de Boodschap. Ik stel me Maria voor in haar vertrouwd kader, verzonken in stil inwendig gebed, met Jozef in het naburig atelier. En dan lees ik langzaam het relaas van sint Lucas. Eveneens probeer ik de scène visueel te volgen:

In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret, naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef, die uit het huis van David stamde; haar naam was Maria. De engel trad bij haar binnen en zei: ‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’ Zij raakte geheel in de war door wat hij zei en ze vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had. Maar de engel zei: ‘Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ ‘Maar hoe moet dat dan gebeuren?’ vroeg Maria aan de engel. ‘Ik heb geen omgang met een man.’ De engel antwoordde haar: ‘De Heilige Geest zal over u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God. Bovendien is ook Elisabet, uw verwante, op haar oude dag zwanger van een zoon; zij werd onvruchtbaar genoemd, maar zij is al in haar zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk.’ Toen zei Maria: ‘Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’ Toen ging de engel van haar weg.

Dit is genomen uit het Evangelie volgens Sint-Lucas, Hoofdstuk 1, verzen 26-38.

Laten we zeker herhalen dat het bidden niet de be- doeling heeft om Hem te doen komen, ... maar wel om hem aanwezig te weten. Het "zien" van de scène uit het evangelie, laat ons toe om aan Hem te denken, en daarbij is de tijd rijp om Hem al onze vragen te stellen en te luisteren naar Zijn antwoorden. svgµ

Deze kleine meditatieve oefening die we hier aanbrengen komt ons wellicht wat abstract over... Opdat ons bidden eveneens heel concreet zou worden beleefd, heeft de Christelijke godsvrucht talrijke middelen ontdekt. We zouden ongelijk hebben om ze daarbij niet aan te wenden: beelden, liederen, teksten van heiligen, een mooi standbeeld, een gebedshoekje in ons huis... allerlei dingen die onze ogen, onze handen, onze oren, ... kunnen richten tot God. Hij is immers aanwezig midden onder ons. Kiezen we uit dat alles hetgeen ons helpt om ons tot inkeer te brengen, zodat ons gebed niet enkel zou bestaan uit onze eigen ideeën, maar dat ze ook onze gevoelens mee opneemt, ons zicht, al onze zintuigen, en ten slotte het hele universum waarin we leven.

In een volgend stapje dat we samen willen zetten, zullen we als volgt verwoorden: "Praten met Hem".

Bidden is een ogenblik van de eeuwigheid! We nemen er dus gerust al onze tijd voor.

Laten we even aandacht geven om dit beter te verstaan:

We hebben ons geïnstalleerd met Diegene waarvoor we ons huis hebben klaargemaakt. Wellicht hebben we Hem niet zien noch horen toekomen,... want Hij was al aanwezig! Laten we zeker herhalen dat het bidden niet de bedoeling heeft om Hem te doen komen, maar wel om ons toe te laten Hem te verwelkomen, of beter gezegd hem aanwezig te weten. (We hebben dat in een van de vorige edities onderstreept). Het "zien" van de scène uit het evangelie, laat ons toe om aan Hem te denken, en daarbij is de tijd rijp om Hem al onze vragen te stellen en te luisteren naar Zijn antwoorden.

Hierover zegt Sint-Fransiscus ons het volgende:

Na de daad van het verbeelden, volgt de daad van het verstaan of het intellect, wat we meditatie noemen. Dat is niets anders dan een of meerdere overwegingen, gedaan om onze genegenheid tot God op te wekken en het voor de goddelijke zaken te beroeren... Dat als uw geest voldoende smaak, licht en vrucht vindt bij een van deze overwegingen, je jezelf daarbij stilhoudt en niet gewoon doorgaat. Dat je zoals de bijen die de bloem niet verlaten zolang ze er nog honing vinden om te verzamelen. Maar als je er niet in slaagt om in de overwegingen iets naar je zin te vinden, na te hebben geprobeerd en te hebben onderhandeld, ga dan gewoon verder naar de volgende. Ga in deze bezigheid op een eenvoudige en ingetogen manier te werk, zonder gretigheid of begerigheid.

De passage die we net hebben gehoord, komt eveneens uit de Inleiding op het devote Leven, II, 5 van Sint-Franciscus van Sales.

En laten we nog even een stukje uit "De Boodschap van de Engel aan Maria" herbeluisteren om die nog wat dieper tot ons te laten doordingen:

‘Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

Laat we bij dit alles twee belangrijke woorden vanuit de traditie waarop Sint Franciscus van Sales beroep doet meer van nabij bekijken:

Als eerste woord nemen we de genegenheid of affectie (affection zoals Sint-Fanciscus ze noemt): ze is de gemoedsbeweging van de liefde in ons, die ons doet verlangen om de wil te doen van Hem die wij beminnen. De affectie of genegenheid is de motor van het bidden, gezien die geen ander doel heeft dan de liefde te wekken en die bewust en daadwerkelijk te maken. Een voorbeeld van de genegenheid: bij het lezen van het evangelie van de voetwassing, ontroert me de liefde die Jezus tot dienaar maakt dermate, dat ik niet anders kan dan mezelf ter zijner dienste, en ten dienste van mijn naaste te zetten.

Vervolgens nemen we het woord overweging ter hand: ze is namelijk het intellectuele deel van de meditatie. Bij voorbeeld, wanneer ik het evangelie van de voetwassing lees, vooral als die mij niet zeer vertrouwd is, heb ik een zekere tijd nodig om erover na te denken, om te kunnen begrijpen dat Jezus zich ter mijner dienste stelt, en om van daaruit genegenheid op te wekken.

De genegenheid of affectie ze is de gemoedsbeweging van de liefde in ons, die ons doet verlangen om de wil te doen van Hem die wij beminnen. De affectie of genegenheid is de motor van het bidden, gezien die geen ander doel heeft dan de liefde te wekken en die bewust en daadwerkelijk te maken. svgµ

We zien dus dat de overweging ten dienste staat van de genegenheid, en niet omgekeerd. En laat ons onmiddellijk duidelijk maken dat volgens de verscheidenheid van gemoedsbewegingen, van roepingen en van de verschillende perioden van het geestelijk leven, zekere mensen veel overwegingen nodig hebben om resoluut de liefde van God (die het doel is van ons bidden) in zich te laten vorm krijgen, terwijl er anderen zijn die veel sneller onbekwaam zullen zijn om te mediteren, zozeer dat deze liefde zich overduidelijk aan hen oplegt:

Je zal het soms meemaken, dat onmiddellijk na de voorbereiding (op je meditatie), je genegenheid geheel bewogen is in God. Dan moet je de teugels loslaten, zonder de methode die ik je gegeven heb verder te willen volgen. Waar althans normaal gezien de overweging de genegenheid moet voorafgaan, als de Heilige Geest je onmiddellijk de genegenheid geeft vóór de overweging, dan moet je niet zoeken naar de overweging, omdat ze enkel plaatsvindt om de genegenheid op gang te brengen. Kortom, je moet altijd de gemoedsbewegingen of affecties plaats geven en ontvangen wanneer ze zich aandienen, of dat nu vóór of na je overwegingen is.

Dit komt nogmaals uit de Inleiding op het devote Leven, II, 8 van Sint-Franciscus van Sales.

We zullen hier later verder op ingaan (in een van onze volgende edities). Toch moest vanaf nu de waarschuwing van Sint Franciscus van Sales aangehaald worden, zodat zij die meer gehinderd dan geholpen zijn door deze te systematische methodes, er zich niet over zouden verwonderen.

Luisteren we nog even naar deze waarschuwing van Sint-Franciscus van Sales:

Je zal het soms meemaken, dat onmiddellijk na de voorbereiding (op je meditatie), je genegenheid geheel bewogen is in God. Dan moet je de teugels loslaten, zonder de methode die ik je gegeven heb verder te willen volgen. Waar althans normaal gezien de overweging de genegenheid moet voorafgaan, als de Heilige Geest je onmiddellijk de genegenheid geeft vóór de overweging, dan moet je niet zoeken naar de overweging ...

De Zalige Jan van Ruusbroec gaat hierover zelfs een typische uitdrukking gebruiken die we gehoord hebben bij het lezen van de Blinkende Steen in een van onze vorige bijdragen. In het tweede element dat nodig was om een geestelijk mens te zijn schreef hij: "sine oefeninghe moet sijn wiseloes." In het hedendaags Nederlands klinkt dat als volgt: "zijn oefenen moet wijzeloos zijn." Als we een recept willen volgen dan is er sprake van een wijze van handelen of een manier van werken. Toch is het goed, zeker wanneer we nog leren om te bidden, dat we weten dat er verschillende aspecten zijn in het gebed, en dat we hulpmiddelen hebben om daarin thuis te komen. Maar eens we voelen dat onze methoden in de weg staan van een autenthieke liefdesrelatie met God, dan moeten we de remmen loslaten en God de teugels in handen geven. Dat is het waarover Ruusbroec spreekt.

In de Geestelijke Bruiloft spreekt Ruusbroec de Wonderbare over de minne die God ons geeft, en de minne die Hij van ons verwacht, minne namelijk die Zijn edelheid waardig is. Omdat dit iets is dat we niet uit onszelf kunnen produceren, lezen we bij hem het volgende: "hierin schieten alle geesten te kort, en daardoor komt het, dat hun minne zonder wijze wordt en zonder maniere."

Onze oefeningen of oefenen is deze van deze liefdesrelatie, die minneband. Dat is een interactie, waaraan geen grenzen mogen gesteld worden of strategieën op hun plaats zijn.

Om te bezinnen nemen we de tekst van "De Boodschap van Maria" nogmaals ter hand. We hernemen de tekst van in het begin van deze editie en zetten een stap verder door die te doen "weerspiegelen" of "schitteren", om er aansporingen in te vinden waarmee we ons Christelijk leven beter kunnen beleven: het vertrouwen van Maria, haar toewijding aan God, de fijngevoeligheid van de Heer, ...

In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret, naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef, die uit het huis van David stamde; haar naam was Maria. De engel trad bij haar binnen en zei: ‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’ Zij raakte geheel in de war door wat hij zei en ze vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had. Maar de engel zei: ‘Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ ‘Maar hoe moet dat dan gebeuren?’ vroeg Maria aan de engel. ‘Ik heb geen omgang met een man.’ De engel antwoordde haar: ‘De Heilige Geest zal over u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God. Bovendien is ook Elisabet, uw verwante, op haar oude dag zwanger van een zoon; zij werd onvruchtbaar genoemd, maar zij is al in haar zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk.’ Toen zei Maria: ‘Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’ Toen ging de engel van haar weg.

Je vindt deze tekst in het Lucasevangelie, hoofdstuk 1, verzen 26-38.

God immers wil door ons overeenkomstig zijn edel- heid bemind worden, maar hierin schieten alle geesten te kort, en daardoor komt het, dat hun minne zonder wijze wordt en zonder mate, omdat zij niet weten hoe dit te doen of wat daartoe aan te vangen, daar aller geesten minne begrensd is. svgµ

Ten slotte willen we aan het einde van deze uitzending nog de volgende aanbeveling meegeven:

Vooral in het begin (als we nog niet heel vertrouwd zijn met dat soort van bidden) is het belangrijk om een tekst te kiezen, al dan niet bijbels, die onze gedachten zal kanaliseren naar Diegene die naar ons toekomt in ons gebed. Laten we onze gebedstijd niet aanvangen vooraleer we weten waarover we zullen spreken met Hem die op ons wacht. Misschien dient deze tekst tot niets omdat we heel snel, of zelfs onmiddellijk in de evidentie zullen zijn van de liefhebbende en liefdevolle aanwezigheid van God. (Deze evidentie betekent niet het gevoel, zoals we nog maar pas hebben onderlijnd). Het feit alleen al dat we het gebed hebben voorbereid, vrijwaart ons van geestelijke luiheid. (Jawel, het is een soort geestelijke luiheid die regelmatig onze meditatie ontzenuwt. We zullen hier eveneens in een van onze volgende edities verder op ingaan).

De teksten die we hebben voorgelezen komen voor een deel uit een werkje van Pater Max de Longchamp, "Oraison à l'école des Saints", vertaald als "Bidden... bij de Heiligen in de leer". Het is een bescheiden poging om enkele belangrijke aspecten van onze hoge roeping en ons groot liefdesavontuur met God te proberen verwoorden en verstaanbaar te maken voor eenieder.

Wenst u deze teksten graag nog eens rustig achteraf door te nemen, dan kan je normaal via de website van Radio Maria de link vinden naar de uitgeschreven versie van deze uitzendingen.

Deze en andere edities, zowel als vele andere inspirerende mystieke teksten kan je vinden via de website van de Vereniging zalige Jan van Ruusbroec. Met het korte adres: "jvr.4god.be" te schrijven in de adresbalk van je internet browser, kom je op de website terecht. De vier van 4god is het getal 4 en niet het geschreven woord; het is bedoeld in de zin van vieren in de gebiedende wijs. Ik herhaal het adres even: jvr.4god.be.

U kan uiteraard ook steeds deze en voorgaande uitzendingen herbeluisteren via de internetpagina Mystieke Lectuur op de website van Radio Maria.

Het boekje "Bidden, ... bij de heiligen in de leer" kan eveneens worden besteld via Radio Maria of via de Vereniging zalige Jan van Ruusbroec. Het kan een ideaal geschenk zijn voor mensen die jullie dierbaar zijn en/of die jullie willen helpen op deze weg van heil.

En dus nog even de beloofde details van het boekje "Bidden... bij de heiligen in de leer". Het is heel sterk ingebonden en in zakformaat uitgegeven. Of pocketformaat zoals dat in het Engels veel gezegd wordt, 10,5 cm op 15 cm, het bevat 128 bladzijden's en het is beschikbaar aan de zeer laag en democatisch gehouden prijs van 6 €.

_____________

U luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer stil zijn blijven staan bij een zeer belangrijk aspect van ons mens-zijn, namelijk "Het gebed, of onze geestelijke levensweg."

Vorige Inhoud Volgende


Ende hier-ave comt ongheduer van minnen. Want dat uutvloyende gherinen Gods stoect ongheduer, ende eyscht ons werc, dat es : dat wij minnen die ewighe Minne. _-oOo-_ En hiervan komt het onstuimig ongeduld van minne. Het uitvloeiende aanroeren Gods verwekt ongedurigheid en vordert van ons werkzaamheid, nl. dat wij de eeuwige Minne beminnen.

Jan van Ruusbroec, VANDEN BLINCKENDEN STEEN, p.32, v13-16.

Hartelijk dank voor het bezoek aan onze webstek !

Wie het apostolaat van de vereniging op prijs stelt en wil steunen,
kan dit via een storting op haar bankrekening: BE63 0018 9649 6308

Onze website maakt geen gebruik van cookies, wij willen geen inbreuk doen op uw privacy.